OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVäZ BANSKÁ BYSTRICA

                     048 / 414 22 54                obfzbb1@gmail.com

PartneriNovinky

05.02.2018Turnaj mladších žiakov "O pohár Jána Šutku" 04.02.2018, Nemecká

Dňa 4.2.2018 v telocvični v Nemeckej sa uskutočnil  25. ročník  turnaja mladších žiakov „ O pohár Jána Šutku“ organizovaný v spolupráci ObFZ Banská Bystrica za účasti družstiev FK Baník Ľubietová, FK 1928 Jasenie, OFK Slovan Valaská, ŠK Selce, Tatran Polomka a Sokol Braväcovo. Hralo sa systémom každý s každým, ktorý určil konečné poradie turnaja. Na konci turnaja sa tešili mladší žiaci z Ľubietovej, na druhom mieste skončilo družstvo z Valaskej a na treťom z Braväcova. Boli vyhodnotený aj najlepší strelec turnaja, hráč turnaja a sladkými odmenami všetky zúčastnené dievčatá. Počas turnaja padlo veľa krásnych gólov, vládlo veľké napätie, chlapci a dievčatá predviedli pekné akcie, ukázali veľké emócie, a že futbal naozaj milujú.

Konečné poradie:

1. FK Baník Ľubietová

2. OFK Slovan Valaská

3. Sokol Braväcovo

4. Tatran Polomka

5. ŠK Selce

6. FK 1928 Jasenie

Najlepší strelec – Peter Výbošťok -8 gólov

Najlepší hráč – Patrícia Pavlovská

 

Výsledky:

Jasenie – Polomka 2:4, Valaská 2:2, Braväcovo 0:1, Ľubietová 1:4, Selce 2:3

Polomka  - Jasenie 4:2, Valaská 0:4, Braväcovo 1:4, Ľubietová 0:4, Selce 1:0

Valaská – Jasenie 2.2, Polomka 4:0, Braväcovo 3:2, Ľubietová 0:3, Selce 2:0

Braväcovo – Jasenie 1:0, Polomka 4:1, Valaská 2:3, Ľubietová 0:1, Selce 2:0

Selce – Jasenie 3:2, Polomka 0:1, Valaská 0:2, Braväcovo 0:2, Ľubietová 2:2

Ľubietová – Jasenie 4:1, Polomka 4:0, Valaská 3:0, Braväcovo 1:0, Selce 2:2

 

fotografie sú v galérii

22.01.2018Termíny turnajov mládeže:
04.02.2018 - mladší žiaci - Nemecká
25.02.2018 - starší žiaci - Banská Bystrica (predbežný termín)
04.03.2018 - prípravka - Nemecká
11.03.2018 - dorast - Banská Bystrica (predbežný termín)
20.01.2018Turnaj „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“ 20. 01. 2018
Dňa 20.01.2018 sa v telocvični na Magurskej uskutočnil zimný halový turnaj „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“ na turnaji sa zúčastnili nasledovné mužstvá s výsledkovým poradím:
1. miesto: Riečka
2. miesto: Malachov
3. miesto: Podkonice
4. miesto: Ľubietová
5. miesto: Harmanec
6. miesto: Tajov
7. miesto: Jasenie
8. miesto: Hronsek
 
najlepší strelec turnaja: Adam Šimiak - Riečka
najlepší hráč turnaja: Zdenko Cimerman - Podkonice
 
výsledky jednotlivých stretnutí:
Podkonice : RIečka 3:4
Jasenie : Harmanec 1:2
Tajov : Hronsek 5:2
Ľubietová : Malachov 0:1
Podkonice : Tajov 6:1
Riečka : Hronsek 5:2
Jasenie : Ľubietová 0:2
Harmanec : Malachov 1:4
Podkonice : Hronsek 7:0
Jasenie : Malachov 0:2
Riečka : Tajov 6:4
Harmanec : Ľubietová 3:6
stretnutie o 7. miesto - Hronsek : Jasenie 0:3
stretnutie o 5. miesto - Harmanec : Tajov 3:1
stretnutie o 3. miesto - Podkonice : Ľubietová 5:3
finálové stretnutie - Malachov : Riečka 1:4
 
fotografie v galérii
22.12.2017

Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom a hlavne všetkým fanúšikom futbalu za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im zaželať príjemné a radostné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2018 veľa zdravia, štastia, pohody a spokojnosti ako aj športových a osobných úspechov.

25.11.2017

Staronovým predsedom Oblastného futbalového zväzu sa stal Ľubomír Samotný. Gratulujeme

25.11.2017Voľby do VV ObFZ BB

Voľby do orgánov ObFZ Banská Bystrica
Dňa 25. novembra 2017 sa konala Konferencia ObFZ Banská Bystrica, ktorá si volila nové
orgány na obdobie rokov 2018-2021. Na konferenciu bolo pozvaných 49 aktívnych
futbalových klubov s právom hlasovať, 10 neaktívnych futbalových klubov bez možnosti
hlasovať, členovia Výkonného výboru, odborných komisií a hostia.
Zo 49 futbalových klubov s právom hlasovať sa konferencie zúčastnilo 44 delegátov, čo
predstavuje 89,8 percent z celkového počtu, čím sa stala volebná konferencia uznášania
schopnou. Konferencie sa nezúčastnilo 5 futbalových klubov: ŠK Sokol Jakub, Iskra Horné
Pršany, Družstevník Baláže, Sport Ladies Banská Bystrica a CVČ Brusno (zástupca CVČ
Brusno sa dostavil až na odpoludňajší program a zúčastnil sa len volieb do Výkonného
výboru a delegátov na konferenciu SsFZ).
Výsledky volieb
I. Voľba predsedu Oblastného futbalového zväzu.

Na funkciu predsedu zväzu bol navrhnutý len jeden kandidát, ktorým bol doterajší
predseda pán Ľubomír Samotný. Verejným hlasovaním všetkých 44 delegátov bol
jednohlasne zvolený počtom 44 hlasov.
Predsedom ObFZ Banská Bystrica sa stal p. Ľubomír Samotný.
II. Voľba predsedu Revíznej komisie Oblastného futbalového zväzu.

Na predsedu Revíznej komisie ObFZ bola navrhnutá tiež len jedna kandidátka,
doterajšia jej predsedkyňa Miroslava Mazúchová. Počtom hlasov 44 bola tiež
jednohlasne zvolená do svojej funkcie.

Predsedníčkou Revíznej komisie ObFZ sa stala pani Miroslava Mazúchová.
III. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu.
Na predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ bol navrhnutý jeden kandidát, doterajši
jej predseda Karol Bubniak. Tomu takisto vyslovilo svoju dôveru všetkých 44 de-
legátov, čím bol zvolený za predsedu DK na ďalšie 4 roky.

Predsedom Disciplinárnej komisie ObFZ bol zvolený pán Karol Bubniak.

IV. Voľba predsedu Odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu.
Na predsedu odvolacej komisie bol navrhnutý len jeden kandidát – pán Bruno
Motyčka. Keďže žiadni z delegátov konferencie nenavrhol iného kandidáta, bola
voľba predsedu odvolacej komisie vykonaná tiež verejným hlasovaním. Zo 44 prítom-
ných delegátov boli všetci jednohlasne za.
Predsedom Odvolacej komisie ObFZ bol zvolený pán Bruno Motyčka.
V. Voľba členov Výkonného výboru Oblastného futbalové zväzu.
Konferencii bol predložený návrh kandidátov na funkciu členov VV ObFZ v cel-

kovom počte 10 kandidátov: Marián Piliar, Jozef Medveď, Zdenko Urva, Peter
Mazúch, Ivan Šimko, Erik Gemzický, Milan Belko, Milan Málik, Peter Mikloš,
Tomáš Tůma. Jedenásty navrhnutý člen pán Pavol Lihan z Brusna sa svojej kandi-
datúry vzdal ešte pred rokovaním konferencie.
Hlasovanie do Výkonného výboru prebehlo tajnou formou a tu sú jej výsledky.
Jozef Medveď 37 hlasov, Ivan Šimko 30, Zdenko Urva 29, Marián Piliar 27, Peter
Mazúch 26, Erik Gemzický 25 hlasov. Keďže všetci šiesti získali nadpolovičný
počet hlasov, ktorý bol potrebný na zvolenie do Výkonného výboru, stali sa
automaticky členmi nového VV ObFZ bez potreby uskutočniť hlasovanie aj v druhom
kole. Z kandidátov, ktorí neuspeli získali Tomáš Tůma 23 hlasov, Milan Belko 19,
Milan Málik 15 a Peter Mikloš 12 hlasov.
Členmi Výkonného výboru pre volebné obdobie 2018-2021 sa stali:
Jozef Medveď, Ivan Šimko, Zdenko Urva, Marián Piliar, Peter Mazúch a Erik
Gemzický.


VI. Voľba delegátov na Konferenciu Stredoslovenského futbalového zväzu.
Konferencia ObFZ Banská Bystrica volila aj svojich zástupcov na Konferenciu SsFZ.
Podľa Stanov SsFZ zastupujú náš zväz šiesti delegáti, pričom platí zásada, že delegáti
konferencie SsFZ by mali byť zástupcovia klubov, ktoré hrávajú súťaže SsFZ v kate-
górii dospelých.
Navrhnutí boli títo kandidáti: Ľubomír Auxt (ŠK Partizán Čierny Balog), Ivan Huťka
(TJ Sokol Medzibrod), Marián Lauer (MFK Dukla Banská Bystrica), Ján Smatana (ŠK
Selce), Marián Pilar (FK 09 Bacúch) a Alexander Rumanovský (Jupie FŠMH).
Za náhradníkov boli určení Miroslav Bais (ŠK Sokol Jakub) a Tomáš Dzúrik (FK Raky-
tovce).
Voľba delegátov konferencie SsFZ prebehla verejným hlasovaním, kde všetkých 44
zúčastnených delegátov bolo za a teda návrh VV ObFZ bol schválený jednohlasne.

Výsledky volieb boli zaznamenané v uznesení konferencie. Návrh uznesenia
delegáti konferencie schválili jednohlasne.

09.11.2017Konferencia ObFZ Banská Bystrica

V zmysle Stanov ObFZ Banská Bystrica ako aj rokovacieho, volebného a organizačného poriadku, rozhodol Výkonný výbor ObFZ, že Konferencia ObFZ Banská Bystrica sa bude konať v sobotu 25. novembra 2017 v jedálni Strednej odbornej školy Pod Bánošom so začiatkom o 10,00 hodine.  Jej poslaním bude zhodnotiť končiace volebné obdobie, zvoliť nové orgány ObFZ a vytýčiť ďalšie smerovanie futbalu v podmienkach nášho zväzu na obdobie rokov 2018-2021. Konferencie sa zúčastní 49 futbalových klubov s právom hlasovať (futbalové kluby aktívne pôsobiace v súťažiach), 12 futbalových klubov bez práva hlasovať (neaktívne futbalové kluby), členovia Výkonného výboru a pozvaní hostia.

Keďže nám prisľúbil svoju účasť aj Ing. Ján Letko zo SFZ s tým, že delegátom konferencie názorne predvedie na počítači systém prihlasovania sa do e-shopu a prácu v ňom ako aj zodpovedá všetky otázky s tým spojené, očakávame aj účasť ISSF manažérov tých klubov, ktoré mali v uplynulom súťažnom ročníku aktívne mládežnícke družstvo.

02.11.2017Poďakovanie za spoluprácu

V sobotu 28. októbra 2017 sme sa zúčastnili ako spoluorganizátori turnaja prípraviek, spojeného  s otvorením novovybudovanej telocvične na Magurskej ulici. ObFZ sa aj touto cestou chce poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu Záhradníckym a rekreačným službám mesta a hlavne jej riaditeľovi PhDr. Ivanovi Šabovi, ktorý má hlavnú zásluhu na zrekonštruovaní a znovuotvorení telocvične, ktorú budú využívať v prvom rade naši najmladší futbalisti.

31.10.2017Turnaj prípraviek 28.10.2017 - otvorenie telocvične Magurská

V sobotu 28.10.2017 sa oficiálne otvorila zrekonštruovaná telocvičňa Magurská. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci s Záhradnícke a rekreačné služby Banská Bystrica zorganizovali turnaj prípraviek za účasti viacerých významných osobností. Zahájenie turnaja spolu so slávnostným prestrihnutím pásky sa uskutočnilo za účasti primátora Mesta Banská Bystrica Jána Noska, prednostu Mestského úradu Martina Adamca a riaditeľa ZaRESu Ivana Šaba a predsedu ObFZ Banská Bystrica Ľubomíra Samotného. 

Slávnostný výkop zahájil bývalý futbalový reprezentant Vratislav Greško. V telocvični sa vďaka príspevku z mestského rozpočtu podarilo zrekonštruovať osvetlenie, vymeniť okná a športový povrch, ktorý si ako prví mohli vyskúšať práve malí futbalisti z Banskej Bystrice a okolia. Na turnaji sa predstavilo osem družstiev, z ktorých sa najlepšie darilo družstvu z Brusna, ktoré turnaj vyhralo bez jediného zaváhania. Druhí skončil tím zo Seliec a tretie miesto obsadil chalani B družstva Brusna. Najlepším strelcom turnaja sa stal Jakub Kútny z Ľubietovej, najlepším brankárom Adam Kračán z Jupie FŠMH, najlepším hráčom Jakub Račák z Jakuba a najlepšou hráčkou Simona Králiková zo Seliec. Ocenení boli však aj najužitočnejší hráči z každého družstva tiež všetci prítomní tréneri.

fotografie v galérii

29.10.2017Zrušené MFS:

I. trieda: 
Slovenská Ľupča : Poniky
Strelníky : Pohorelá
II. trieda sk. A:
Riečka : Králiky
Hronsek : Malachov
Selce B : Harmanec
Staré Hory : Tajov

Horné Pršany : Lučatín

II: trieda sk. B:
Tatran Čierny Balog B : Heľpa

25.07.2017Oznam pre R a DZ, zmena začiatku seminára o 15:30 (prezentácia od 15:15)

Letný seminár R a DZ ObFZ sa uskutoční dňa 28. júla 2017 ( piatokod 15,30 v priestoroch Domu kultúry Podbrezovej. Žiadame rozhodcov a delegátov o naplánovanie si svojich súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcii zúčastniť.

25.06.2017Finálový turnaj prípraviek 25. 06. 2017, Selce
V nedeľu 25.06.2017 sa na futbalovom štadióne v Selciach uskutočnil finálový turnaj prípraviek, na ktorom sa zúčastnili dve najlepšie družstvá z každej z troch skupín prípraviek počas sezóny 2016/2017. Namiesto ospravedlneného Čierneho Balogu sa predstavili Poniky. V systéme turnaja, každý s každým si šesť družstiev zmeralo sily v horúcom letnom počasí. Víťazom sa nakoniec stali hráči FK 34 Brusno - Ondrej pred domácimi ŠK Selce a treťou OFK Slovenskou Ľupčou, štvrtí hráči Braväcova, piate Poniky a šiesty Medzibrod. Na turnaji boli udelené aj individuálne ocenenia, keď najlepším strelcom sa stal hráč Braväcova Oliver Kán, najlepším brankárom Matúš Seifert z Brusna a najlepším hráčom Matiáš Laštiak zo Slovenskej Ľupče.
 
Ostatné ocenenia 
hráčky na turnaji: Henrieta Huťková a Stanka Melová - Medzibrod, Simona Králiková - Selce
 
najmladší hráč turnaja - Adam Brozman - Poniky
 
najužitočnejší hráči družstiev:
1. FK 34 Brusno - Ondrej - Jozef Šalko
2. ŠK Selce - Dominik Lauko
3. OFK Slovenská Ľupča - Adam Solárik
4. FK Sokol Braväcovo - Jakub Gašperan
5. ŠK OPL Poniky - Tobias Murín
6. TJ Sokol Medzibrod - Lukáš Gregor
24.05.2017Medzioblastný turnaj mladších žiakov, 23. 05. 2017 Radvaň Banská Bystrica

Výsledky medzioblastného turnaja 

ObFZ Zvolen – ObFZ Banská Bystrica  0 : 7  (0:5)

Góly: Michal Kmeť 3, Gabriel Kaliský 2, Nicolas Nguyen 2

ObFZ Banská Bystrica – ObFZ Žiar nad Hronom  4 : 2  (1:0)

Góly:Martin Šalko, Matej Nosáľ, Nicolas Nguyen, Gabriel Kaliský – Tomáš Bartošík, Vladimír Pilník

ObFZ Zvolen – ObFZ Žiar nad Hronom  1 : 2  (1:2)

Góly: Timotej Vachalík – Martin Parilla 2

Konečné poradie turnaja:

1.

ObFZ Banská Bystrica

2

2

0

0

11 : 2

6 b.

2.

ObFZ Žiar nad Hronom

2

1

0

1

 4 : 5

3 b.

3.

ObFZ Zvolen

2

0

0

2

 1 : 9

0 b.

 

fotografie zverejnené v galérii

29.04.2017Zrušené víkendové (29.-30.4.2017) MFS:

Bacúch - Šalková "B"
Braväcovo - Podkonice
Michalová - Brusno
Čierny Balog "B" - Pohr. Polhora
Baláže - Malachov

28.04.2017Zmeny DL č. 19

I.trieda 29. kolo 1.mája 2017 o 16,30

Slov. Ľupča – Osrblie (Chromč za Gajdoša)

Nemecká – Braväcovo (Gajdoš za Chromča)

Bacúch – Šalková B  hrá sa 7.6.2017

Valaská - Dolná Lehota (Kotrán za Sitarčíka)

Bacúch - Michalová (Sitarčík za Kotrána)

II. trieda sk. A 21. kolo 29. apríla  2017 o 16,00

Baláže – Malachov ZRUŠENÉ - NEHRÁ SA

Lučatín – Králiky (Kamenský za Murgaša)

H. Pršany – Staré Hory (Mrváň – Telúch, + Kalina st.)

Dúbravica – Ľubietová (Angelovič – Kalina ml.)

Strelníky – Riečka (Kubančík za Kalinu st.)

Hiadeľ - Horné Pršany (Kamenský za Dorčiaka)

Strelníky - Dúbravica (Schober za Kamenského)

II. trieda sk. B 13. kolo 30. apríla 2017 o 16,00

T.Č. Balog B – P. Polhora  ODLOŽENÉ na 17.6.2017

Pohorelá – Polomka SO (Godál – Čupka, Chromč)

Starší žiaci - 13. kolo 30. apríla 2017 o 10,30 :

Jasenie - Partizán Čierny Balog (Balco za Janíkovú)

II. trieda sk. A 29. kolo 1. mája 2017 o 16,30

Riečka – Tajov (Kováč – Murgaš)

Stretnutia riadené SsFZ:

III. liga dor. Sk. JUH 15.kolo 1.5. o 14,00

Braväcovo - Detva 19. kolo 30. 4. o 10,00 (Faško - Chromč)

20.04.2017Zmeny DL č. 18

I.trieda 20. kolo 23. apríla 2017 o 16,00

Šalková B – Brusno SO (AR2 Mrváň za Bošeľu)

II. trieda sk. A 20. kolo 23. apríla 2017 o 16,00

Hiadeľ – Ľubietová (AR2 Fuch za Rafaja M.)

Riečka – Hronsek (AR1 Mažgut za Murgaša)

H. Pršany – Strelníky (Vinarčík - Murgaš, Kalina Matúš)

Králiky - Dúbravica (Páleš - Marko, Jakub Rafaj)

Mičiná - Harmanec NEHRÁ SA

II. trieda sk. B 12. kolo 23. apríla 2017 o 16,00

Sihla – T.Č. Balog B NE 13,30 (Chládek – Ondruš)

P. Polhora – Jasenie (Krupa – Jamriška)

 

30.03.2017Zmeny DL č. 15

I. trieda 17. kolo 2. apríla 2017 o 15,30

Brusno – Podkonice (Sáliš za Majer M.)

Brezno - Šalková UT Podbrezová- Skalica

II. trieda sk. A 17. kolo 2. apríla 2017 o 15,30

Harmanec – Strelníky (Gajdoš za Kováča)

Tajov – Malachov (Kováč za Gajdoša)

Baláže - H. Pršany (Gajdoš za Petroviča)

23.03.2017Zmeny DL č. 14

I.trieda 16. kolo 26.3. 2017 o 15.00

Slov. Ľupča - Braväcovo (Murgaš za Majera M.)

II. trieda sk. A 16. kolo 26.3. 2017 o 15.00

Hiadeľ - Mičiná NE (Kalina Matúš za Kamenského)

Hronsek - Harmanec SO (Petrovič za Murgaša a Murgaš za Petroviča)

Riečka - Dúbravica NE (Gajdoš za Kováča)

H. Pršany - Lučatín (Kováč za Gajdoša)

12.03.2017Turnaj prípraviek, 12. 03. 2017 Nemecká

12. 03. 2017 sa uskutočnil turnaj prípraviek v Nemeckej. Na turnaji sa zúčastnili nasledovné mužstvá s výsledkovým poradím:

1. miesto: FK 34 Brusno, najlepší hráč družstva: Nikolas Kvačkaj

2. miesto: ŠK Partizán Čierny Balog, najlepší hráč družstva: Karin Prstaj

3. miesto: FK Dukla Banská Bystrica U10, najlepší hráč: Lukáš Lačný

4. miesto: FK 1928 Jasenie, najlepší hráč družstva: Marián Stieranka

5. miesto: ŠK Selce, najlepší hráč družstva: Dominik Lauko

              FK Sokol Braväcovo, najlepší hráč družstva: Lukáš Kuchan

7. miesto: OFK Slovan Valaská, najlepší hráč družstva: Zdeno Baran

              OFK Slovenská Ľupča, najlepší hráč družstva: Adam Solárik

9. miesto: ŠK OPL Poniky, najlepší hráč družstva: Tobias Murín

              TJ Tatran Polomka,  najlepší hráč družstva: Alex Fusek

11. miesto: FK Baník Ľubietová, najlepší hráč družstva: Pavol Majer

                TJ ŠK Sokol Jakub, najlepší hráč družstva: Jakub Račák

Najlepší strelec: Kristián Kobzoš, FK 1928 Jasenie

Najlepší brankár: Leo Lakomčík, OFK Slovenská Ľupča

Najlepší hráč: Richard Maslák, ŠK Partizán Čierny Balog

fotografie v galérii 

25.02.2017Turnaj mladších žiakov o Pohár Jána Šutku
25. 02. 2017 sa uskutočnil turnaj mladších žiakov o Pohár Jána Šutku v Nemeckej. Na turnaji sa zúčastnili nasledovné mužstvá s výsledkovým poradím:
1. miesto: CVČ Brusno, najlepší hráč družstva: Samuel Strýček
2. miesto: OFK Slovenská Ľupča, najlepší hráč družstva: Leo Lakomčík
3. miesto: FK Baník Ľubietová, najlepší hráč družstva: Patrik Chromek
4. miesto: ŠK OPL Poniky, najlepší hráč družstva: Richard Škuta
5. miesto: FK Sokol Nemecká, najlepší hráč družstva: Martin Jurčo
6. miesto: ŠK Selce, najlepší hráč družstva: Jakub Bartovíč
7. miesto: OFK Slovan Valaská, najlepší hráč družstva: Peter Výbošťok
8. miesto: FK 1928 Jasenie, najlepší hráč družstva: Dominik Havran
Najlepší strelec: Martin Šalko, CVČ Brusno
Najlepší brankár: Filip Kordík, FK 1928 Jasenie
Najlepší hráč: Kristián Kobzoš, FK Sokol Nemecká
 
fotografie v galérii 
20.02.2017Turnaja rozhodcov “O pohár predsedu KR SsFZ”, 19.02.2017 Ružomberok

Rozhodcovia z radov nášho zväzu sa zúčastnili turnaja rozhodcov “O pohár predsedu KR SsFZ”. Druhý ročník turnaja sa konal 19. februára v hale MBK Ružomberok. Našim rozhodcom sa minuluročné víťazstvo nepodarilo obhájiť a tento rok sa umiestnili na 6. mieste z celkového počtu 10. Za náš ObFZ bola vyhlásená jedna individuálna cena, ktorú získal Erik Gemzický za najlepšieho strelca turnaja.

ObFZ Banská Bystrica na turnaji reprezentovali: Erik Gemzický, Tomáš Tůma, Tomáš Kolofík, Milan Legíň, Peter Lakomčík, Ivan Čutka, Adrián Faško, pod vedením Jozefa Čunderlíka.

28.01.2017Opustil nás dobrý priateľ

V piatok 27. Januára 2017 v skorých ranných hodinách náhle a najmä nečakane, vo veku nedožitých 58 rokov v Martinskej nemocnici, zomrel rodák z Brezna Igor Šramka.
Navždy nás opustil dobrý priateľ, spolupracovník, dlhoročný medzinárodný arbiter, jednu dobu aj predseda Komisie rozhodcov SFZ. Igor navždy zostaneš v našich mysliach.
Česť Tvojej pamiatke.

 

22.01.2017Výber ObFZ Banská Bystrica druhýkrát triumfoval na medzioblastnom turnaji

Uplynulú sobotu 21. januára sa v športovej hale v Modrom Kameni uskutočnil turnaj výberov oblastných futbalových zväzov aj s účasťou našich reprezentantov, ktorí boli v pozícii obhajcu víťazstva. Už po zverejnení nominácie patril náš výber k favoritom na celkové víťazstvo, keď trio trénerov na čele s Petrom Mazúchom, asistentmi Romanom Patrášom a Marekom Jobkom mali k dispozícii týchto hráčov: Lukáš Gregor (TJ Tatran Harmanec), Edvard Ihradský, Peter Uhliarik, Lukáš Kupec, Michal Barla (FK Podkonice), Adam Šimiak, Branislav Halupka (ŠK Zornička Riečka), Erik Turňa, Marek Meškan (FK 09 Bacúch), Peter Švantner, Jakub Kvietok (Tatran Čierny Balog)

Základnú skupinu sme na prekvapenie vyhrali bez väčších problémov, keď sme hneď v úvode porazili výber ObFZ Lučenec 3:2, ktorý bol považovaný za najväčšieho konkurenta v boji o prvé miesto. Góly strieľali Šimiak, Švantner a Uhliarik. V druhom zápase sa nám postavil výber Rimavskej Soboty a ten sme deklasovali 6:1 po góloch Turňu, Barlu, Švantnera, Kvietka a dvoch góloch Meškana. Čakalo nás už finále a v ňom víťaz druhej skupiny, tým bol výber ObFZ Veľký Krtíš. Finálové stretnutie bolo od prvej minúty vyrovnané, hra sa prelievala z jednej strany na druhú a bolo jasné, že víťazstvo jedného z tímov bude tesné. Tým víťazom sa po góloch Turňu, Švantnera a Uhliarika a výsledku 3:2 stal výber nášho ObFZ Banská Bystrica.

„Našim reprezentantom a trénerom veľmi pekne ďakujem za vzornú reprezentáciu zväzu a samozrejme gratulujem k zaslúženému víťazstvu, čo sme dosiahli už druhý raz v rade. Treba vyzdvihnúť aj domáci ObFZ Veľký Krtíš, ktorému sa podarilo usporiadať pekný a kvalitný turnaj“, zhodnotil predseda zväzu Ľubomír Samotný.

 

Konečné poradie turnaja:

1.miesto: ObFZ Banská Bystrica

2.miesto: ObFZ Veľký Krtíš

3.miesto: ObFZ Lučenec

4.miesto: ObFZ Žiar nad Hronom

5.miesto: ObFZ Zvolen

6.miesto: ObFZ Rimavská Sobota

 

fotografie umiestnené vo fotogalérii

článok zverejnený aj na stránke www.bbonline.sk 

22.12.2016

21.10.2016Odložené stretnutia kvôli nepriaznivému počasiu

I.trieda 12. kolo 23.10. 2016 o 14,00

Šalková B – Valaská SO

II. trieda sk. A 12. kolo 23.10. 2016 o 14,00

Ľubietová – H. Pršany

I. trieda starších žiakov 23.10.2016o 10,30

Valaská - Pohronská Polhora

Part. Č. Balog - Jasenie

Kremnička - Michalová SO

 

FACEBOOK

KONTAKTUJTE NÁS